Warunki użytkowania

Aby kontynuować, należy przeczytać i zaakceptować nowy regulamin
 
Essity Poland Sp. Z o.o.
Puławska 435A
02-801 Warszawa
(„Essity” lub „Usługodawca”) 
 
Materiały na tej stronie internetowej („Strona”) są dostarczane przez Essity w ramach usługi dla klientów i mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych. Pojedyncze egzemplarze można pobrać z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Pobierając jakiekolwiek materiały z tej Strony, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania. Jeżeli nie wyrażasz na nie zgody, nie korzystaj ze Strony i nie pobieraj z niej żadnych materiałów. Użytkownikiem Strony jest każda osoba fizyczna, która wyświetla Stronę („Użytkownik”). 
 
Strona jest platformą teleinformatyczną, której operatorem jest ESSITY POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 435A (02-801 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427360, NIP: 5252534850, REGON: 146234897, kapitał zakładowy: 20.155.000,00 złotych. Essity wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) („Usługi elektroniczne”).
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony jest ESSITY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 435 A (02-801, Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000427360, NIP: 5252534850, REGON: 146234897, kapitał zakładowy: 20.155.000,00 (dane kontaktowe: e-mail: biuro@essity.com tel.: +48 22 543 75 00 – opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika operatora).
 
Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających ze Strony reguluje Polityka prywatności i pilków cookies dostępna pod adresem internetowym:
 
 
Rodzaje i zakres usług elektronicznych
Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące Usługi Elektroniczne:
A) udostępnianie Użytkownikom Strony,
B) udostępnianie Użytkownikom Warunków i Zasad, Polityki prywatności i Polityki dot. plików cookies.
 
Informacje o znakach towarowych
Wszystkie nazwy, logo i znaki towarowe są własnością Essity, jej podmiotów stowarzyszonych, spółek powiązanych, licencjodawców lub partnerów joint venture. Znaki towarowe i nazwy marek Essity mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w niniejszych Warunkach użytkowania lub za uprzednią pisemną zgodą Essity.
Jakiekolwiek wykorzystanie znaków towarowych Essity w reklamie i promocji produktów Essity wymaga odpowiedniego potwierdzenia.
 
Licencja na ograniczone użycie/pojedynczą kopię
Cała treść zawarta na tej Stronie, taka jak tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio i oprogramowanie, jest własnością Essity lub dostawców treści i jest chroniona przez przepisy prawa, w tym w szczególności ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509). i międzynarodowe prawa autorskie. Bezprawne korzystanie lub dystrybucja jakichkolwiek materiałów znajdujących się na tej Stronie może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków towarowych i/lub innych praw i podlega sankcjom cywilnym i karnym.
 
Niniejsza Strona lub jakakolwiek jej część nie może być powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana lub w inny sposób wykorzystywana do celów komercyjnych, które nie zostały wyraźnie dozwolone na piśmie przez Essity. Można pobrać jedną kopię informacji znajdujących się na Stronie na jeden komputer wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku wewnętrznego.
 
Nie można modyfikować, wykorzystywać ani przekazywać informacji do jakichkolwiek celów komercyjnych; nie można też usuwać z żadnych informacji o prawach autorskich ani innych informacji o prawach własności. Przyjmujesz odpowiedzialność za zapobieganie nieuprawnionemu kopiowaniu materiałów i zapewnienie, że wszyscy pracownicy i kontrahenci – jeśli ma to zastosowanie – w Twojej organizacji przestrzegają tych ograniczeń.
 
Użytkownik Strony jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących praw autorskich. Zezwalamy na tworzenie kopii tej Strony w razie potrzeby, podczas przeglądania jej; możesz wydrukować kopię do użytku osobistego takiej części Strony, jaka jest uzasadniona do celów prywatnych. Wszelkie inne zastosowania są surowo zabronione. Niedozwolone jest umieszczanie tej Strony w ramkach (tzw. framing) ani umieszczanie linków do stron innych niż strona główna bez uprzedniej pisemnej zgody Essity. Essity nie przyznaje Użytkownikowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw wynikających z jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub informacji stanowiących tajemnicę handlową.
 
Wyłączenie gwarancji
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane w stanie „takim, jakie są”, bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym gwarancji wartości handlowej, nienaruszania własności intelektualnej lub przydatności do jakiegokolwiek określonego celu. W przypadku, gdy Essity zamieszcza łącze do strony internetowej osoby trzeciej, takie łącze służy wyłącznie wygodzie Użytkowników i Essity nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność informacji zawartych na takiej stronie internetowej.
 
W żadnym przypadku Essity nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym między innymi za utratę zysków, przerwę w działalności lub utratę informacji, powstałe w wyniku wykorzystania lub niemożności wykorzystania informacji, nawet jeśli Essity została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.
 
Essity nie gwarantuje ponadto dokładności ani kompletności informacji, tekstu, grafiki, łączy ani innych elementów, które mogą być zawarte w tych informacjach. Essity może wprowadzać zmiany w tej treści lub w produktach w niej opisanych w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Essity nie zobowiązuje się do aktualizowania informacji ani innych materiałów zamieszczonych na tej Stronie.
 
Zgłoszenia Użytkowników
Essity może umożliwiać Użytkownikowi publikowanie informacji, komentarzy i innych materiałów na naszej Stronie, w mediach społecznościowych lub w innych usługach online. Ma to na celu usprawnienie przepływu informacji o Essity i naszych produktach.
 
Wszelkie materiały, informacje lub inne komunikaty przesyłane lub publikowane w tej Stronie („Komunikaty”) będą uważane za niepoufne, niewyłączne, nieodpłatne, nieodwołalne, w pełni podlegające sublicencji i niezastrzeżone. Essity nie będzie miała żadnych zobowiązań dotyczących Komunikatów.
Essity może swobodnie ujawniać, kopiować, rozpowszechniać, włączać i/lub w inny sposób wykorzystywać wszelkie Komunikaty wraz ze wszystkimi danymi, obrazami, dźwiękami, tekstem i innymi elementami w nich zawartymi, do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych.
 
Jeżeli przesyłasz dane osobowe na tę Stronę lub w inny sposób do Essity, wyrażasz zgodę, na zasadach opisanych w Polityce Prywatności, na wykorzystanie tych danych przez Essity do celów oceny Twoich informacji oraz marketingu produktów i usług Essity, łącznie z prawem do przesyłania danych do krajów trzecich i zamieszczania Twoich dane osobowe w Internecie. Essity będzie wykorzystywać te dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i będzie ponosić odpowiedzialność zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie takiego przetwarzania danych osobowych i można skontaktować się z Essity w przypadku nieprawidłowych danych lub innych kwestii związanych z danymi osobowymi. Aby zapoznać się z Polityką Prywatności Essity, odwiedź https://www.leukoplast.pl/polityka-prywatnosci.
 
Jesteś zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Zabronione jest zakłócanie funkcjonowania Strony (w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń) oraz podejmowanie działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie niezamówionej informacji handlowej (spam).
 
Nie możesz publikować żadnych Komunikatów, które można uznać za obraźliwe lub naruszające prywatność innych osób, które można uznać za marketing komercyjny lub które są w jakikolwiek sposób nielegalne lub niewłaściwe. Essity usunie takie Komunikaty, gdy się o nich dowie i zastrzega prawo do wykluczenia Cię jako Użytkownika z naszej Strony lub usługi. Jesteś zobowiązany do wprowadzania na Stronę danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 
W przypadku korzystania z usług osób trzecich, takich jak Facebook, mogą obowiązywać również warunki osób trzecich. Na przykład Facebook stosuje swoje „Oświadczenie o prawach i obowiązkach” do wszystkich Użytkowników i osób odwiedzających Facebook, dlatego zalecamy zapoznanie się z tymi warunkami przed skorzystaniem z jakiejkolwiek usługi strony trzeciej.
 
Inne
Essity może zmienić niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie poprzez aktualizację tego wpisu. Essity zastrzega, według własnego uznania, prawo do (1) monitorowania i usuwania wpisów; i/lub (2) zaprzestania dostępności Strony w dowolnym momencie i bez powiadomienia
Jeżeli jakikolwiek termin, warunek lub postanowienie niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, nie będzie to w żaden sposób miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków i postanowień.
 
Usługodawca
Essity Poland Sp. z o.o., Puławska 435A, 02-801 Warszawa, Polska
 
Ochrona danych
Masz możliwość zażądania otrzymywania od Usługodawcy przyszłej komunikacji elektronicznej na temat jego produktów i usług. Zaznaczając pole „zgłoś zgodę” i wyrażając zgodę, przyjmujesz do wiadomości, potwierdzasz i zgadzasz się, że dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego i badań w odniesieniu do produktów i usług Essity (w tym za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej i telefonu). Jeżeli wyrażono zgodę na otrzymywanie takich komunikatów, możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym komunikacie marketingowym. Essity nie udostępni Twoich danych podmiotom trzecim (innym niż agencje Essity na potrzeby obsługi/realizacji promocji) bez Twojej uprzedniej zgody. Aby zapoznać się z Polityką prywatności Essity, odwiedź stronę https://www.leukoplast.pl/polityka-prywatnosci
 
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony
Aby korzystać ze Strony należy posiadać:
A) komputer albo tablet, albo smartfon Android lub iOS z dostępem do Internetu,
B) dostęp do poczty elektronicznej,
C) przeglądarka internetowa: aktualna wersja przeglądarki Safari, Mozilla FireFox lub Google Chrome.
 
Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych 
Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na udzieleniu Użytkownikowi dostępu do Strony zostaje zawarta z chwilą, gdy Użytkownik wyświetli stronę startową Strony. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawierana jest na czas przeglądania Strony (tj. do czasu zamknięcia tej strony internetowej). 
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi złożenia prośby o próbkę zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wypełnienia i przesłania prośby o próbkę przez Użytkownika.
Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na dostępie do Warunków i Zasad oraz Polityki prywatności i Polityki dot. plików cookies zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia Strony. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym zawierana jest na czas przeglądania Strony (tj. do czasu zamknięcia strony internetowej).
 
Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony oraz pozostałe reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony można składać pisemnie na adres: ESSITY POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 435A (02-801 Warszawa).
W reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz sprecyzowane żądanie.
Zaleca się podanie w powyższej wiadomości jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
Rozpatrzenie reklamacji przez Essity następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana pisemnie, na adres wskazany przez Użytkownika.
 
Postanowienia Ogólne
Essity może odmówić przyznania bezpłatnej próbki lub zażądać jej zwrotu w przypadku oszustwa, nieuczciwości lub braku uprawnień wynikających z niniejszych Warunków przez uczestnika. Essity nie ponosi odpowiedzialności za:
 
A) wszelkie roszczenia utracone lub opóźnione w wyniku wadliwej, nieudanej lub błędnej elektronicznej transmisji danych,
B) awarie linii telekomunikacyjnej, niezależnie od przyczyny, w odniesieniu do jakiegokolwiek sprzętu, systemów, sieci, linii satelitów, serwerów, komputerów lub dostawców wykorzystywanych w jakimkolwiek aspekcie tej promocji, powodująca opóźnienia lub zakłócenia, lub
C) roszczenia, które zostały utracone, opóźnione, uszkodzone, źle skierowane lub niekompletne lub nie mogą zostać dostarczone z jakiegokolwiek powodu technicznego, dostawy lub z innego powodu. Dowód wysłania nie będzie akceptowany jako dowód odbioru.
D) niedostępność Internetu.
 
W przypadku wyjątkowych okoliczności pozostających poza rozsądną kontrolą i tylko wtedy, gdy okoliczności sprawiają, że jest to nieuniknione, Essity zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany promocji lub niniejszych Warunków na dowolnym etapie, ale zawsze będzie starała się zminimalizować skutki dla Ciebie, aby uniknąć niepotrzebnego rozczarowania. 
 
Essity nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, zobowiązania, obrażenia, koszty, wydatki lub roszczenia poniesione przez Ciebie w wyniku rejestracji w ofercie lub przyjęcia jakiejkolwiek próbki
 
Essity zastrzega sobie prawo do zastąpienia oferty w części lub w całości, alternatywną ofertą o tej samej lub większej wartości, w przypadku zaistnienia okoliczności od niej niezależnych.
 
Decyzja Essity będzie ostateczna i wiążąca we wszystkich kwestiach promocyjnych.
 
Niniejsza oferta promocyjna podlega przepisom prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a uczestnicy poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich. Biorąc udział w promocji, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków regulujących tę ofertę promocyjną oraz wszelkich innych wymagań określonych w powiązanych materiałach promocyjnych.
 
Niniejsze Warunki mają pierwszeństwo w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności z jakąkolwiek inną komunikacją, w tym materiałami reklamowymi lub promocyjnymi.